สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย (สค.)

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.) อาคารวช. 4 ชั้น 4
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 507-509 โทรสาร 02-579-2288
E-mail: invention.nrct@gmail.com