สิ่งประดิษฐ์ไทย หมายถึง ผลงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น แต่อาจยังไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ โดยอาจอยู่ในช่วงของการทดสอบเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ/ข้อกำหนดเบื้องต้น เพื่อให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าว อาจถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนแล้วหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น สามารถแบ่งประเภทของสิ่งประดิษฐ์ ออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ

( 1 ) รายการที่กำลังอยู่ระหว่างการทำวิจัยและพัฒนาต้นแบบ

( 2 ) รายการที่อยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อใช้งานจริง

( 3 ) รายการที่มีการผลิตและพร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว แต่ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานรับรอง