ดาวน์โหลดเอกสาร

   1. เอกสารยื่นขอขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"

  แบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

  แบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

   2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๙

  แบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ไทย

  ร่างบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฯ

  แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

  แบบการจัดทำรายงานการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเบื้องต้น

  แบบรายงานความก้าวหน้าของการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

  แนวทางการจัดทำรายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

  แบบปกรายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

   3. เอกสารอนุมัติทุน

  งบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ

  ร่างสัญญารับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

  ร่างสัญญารับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

  ร่างบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฯ

  แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

  แบบการจัดทำรายงานการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเบื้องต้น (Inception Report)

  แบบรายงานความก้าวหน้าของการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

  แนวทางการจัดทำรายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

  แบบปกรายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

   4. "วันนักประดิษฐ์"

  โครงการจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

  (ร่าง) กำหนดการจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

  แบบตอบรับการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ (ทุน)

  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลประกอบทำเอกสารเผยแพร่ (ทุน)

  แบบตอบรับการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ (รายการบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย)

  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลประกอบทำเอกสารเผยแพร่ (รายการบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย)

  แบบตอบรับการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ (รายการบัญชีนวัตกรรม)

  รายละเอียดการจัดทำสรุปย่อ (โปสเตอร์) (บัญชีนวัตกรรม)

   5. โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐

  (สำเนา) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐

  checklist

  แบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย