...

เครื่องบินทะเล 2 ที่นั่ง

5913000001 (130001)

ความมั่นคง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อ่านต่อ...

...

เกราะกันกระสุนจากพอลิเมอร์คอมพอสิท

5913000002 (130002)

ความมั่นคง

รองศาสตราจารย์ดร. ศราวุธ ริมดุสิต

อ่านต่อ...

...

กล้องวงจรปิดเคลื่อนที่ แบบ IP NVR Mobile CCTV

5913000003 (130003)

ความมั่นคง

เรือเอก พิทักษ์ ทรัพย์คณารักษ์

อ่านต่อ...

...

เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0

5913000004 (130004)

ความมั่นคง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนค.....

อ่านต่อ...

...

อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก (Mini UAV)

5913000005 (130005)

ความมั่นคง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ...

...

กระสุนปืนใหญ่อัตโนมัติ ขนาด 30 มม.

5913000006 (130006)

ความมั่นคง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ...

...

ระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2 (122 มม.)

5913000007 (130007)

ความมั่นคง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ...