...

แอพพลิเคชั่นเสียงวรรณยุกต์ไทย

5914000032 (140032)

อื่นๆ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งชาติเหมืองแม่เมาะ ผู้ช่วยศาสตราจาร.....

อ่านต่อ...

...

อุปกรณ์สำหรับดักจับเศษเหล็กในกล่องเกียร์

5914000033 (140033)

อื่นๆ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)

อ่านต่อ...

...

โรงไฟฟ้าขยะชุมชนขนาดเล็ก

5914000034 (140034)

อื่นๆ

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บจก. ก.....

อ่านต่อ...

...

อนุภาคนาคนาโนของเงินจากหางน้ำยางธรรมชาติและกรรมวิ.....

5914000035 (140035)

อื่นๆ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านต่อ...

...

KU-Gule

5914000036 (140036)

อื่นๆ

ดร. วรางคณา จิตตชุ่ม

อ่านต่อ...

...

ชุดทดลองเรื่องคุณสมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต

5914000037 (140037)

อื่นๆ

นาง ปรียา อนุพงษ์องอาจ

อ่านต่อ...

...

เครื่องล้างและอัดจาระบีตลับลูกปืนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5914000038 (140038)

อื่นๆ

นาย ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ

อ่านต่อ...

...

เครื่องถอดและบดวาล์วรถยนต์แบบวาล์วเยื้องหนีศูนย์กึ่งอัตโน.....

5914000039 (140039)

อื่นๆ

นาย ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ

อ่านต่อ...

...

อุปกรณ์กันขโมยแจ้งเตือนผ่านศูนย์ผ่านระบบ Cloud Service

5914000040 (140040)

อื่นๆ

นาย สุทัศน์ อาจหาญศิริวงศ์

อ่านต่อ...

...

Mobile Cloud Router และระบบ Cloud Service

5914000041 (140041)

อื่นๆ

นาย สุทัศน์ อาจหาญศิริวงศ์

อ่านต่อ...

...

อากาศยานไร้คนขับ

5914000042 (140042)

อื่นๆ

สมาคมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นาย พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล

อ่านต่อ...

...

รีโมทรถยนต์ TWO & LONG WAY ด้วย CODE หนึ่งเดีย.....

5914000043 (140043)

อื่นๆ

นาย ชาติ พีรสุขประเสริฐ

อ่านต่อ...