...

เครื่องคัดแยกโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติจากสัญญาณการสั่น

5903000029 (030029)

การแพทย์และสาธารณสุข

ศาสตราจารย์นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

อ่านต่อ...

...

เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหวขณะนอนของผู้ป่วยพาร์กินสัน

5903000030 (030030)

การแพทย์และสาธารณสุข

(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์นาย.....

อ่านต่อ...

...

แผ่นตรวจสอบปฏิกิริยาแอนติบอดีต่อแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง.....

5903000031 (030031)

การแพทย์และสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ...

...

Application “CAMHS Aid”

5903000032 (030032)

การแพทย์และสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ...

...

เบาะรองนั่งลดแผลกดทับ

5903000033 (030033)

การแพทย์และสาธารณสุข

บริษัทโอพีเอสซีเฮลท์ จำกัด (OPSC health Co. , lt.....

อ่านต่อ...

...

ที่นอนป้องกันหรือลดแผลกดทับด้วยแผ่นระบายความร้อน

5903000034 (030034)

การแพทย์และสาธารณสุข

บริษัทโอพีเอสซีเฮลท์ จำกัด (OPSC health Co. , lt.....

อ่านต่อ...

...

โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์กะโหลกศีรษะ โมเดลฟัน แล.....

5903000035 (030035)

การแพทย์และสาธารณสุข

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อ่านต่อ...

...

เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลแบบ U-Arm (BodiiRay)

5903000036 (030036)

การแพทย์และสาธารณสุข

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อ่านต่อ...

...

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mob.....

5903000037 (030037)

การแพทย์และสาธารณสุข

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อ่านต่อ...

...

ที่นอนน้ำยางพาราป้องกันแผลกดทับและที่นอนเพื่อสุขภาพ

5903000038 (030038)

การแพทย์และสาธารณสุข

นาง กานต์ชนิด เทอดโยธิน

อ่านต่อ...

...

เครื่องบินทะเล 2 ที่นั่ง

5913000001 (130001)

ความมั่นคง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อ่านต่อ...

...

เกราะกันกระสุนจากพอลิเมอร์คอมพอสิท

5913000002 (130002)

ความมั่นคง

รองศาสตราจารย์ดร. ศราวุธ ริมดุสิต

อ่านต่อ...