...

รถตัดอ้อยลำขนาดเล็ก

5914000008 (140008)

อื่นๆ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อ่านต่อ...

...

กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแนวแกนตั้ง โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.....

5914000009 (140009)

อื่นๆ

นาย ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล

อ่านต่อ...

...

ประตูระบายอากาศ

5914000010 (140010)

อื่นๆ

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

อ่านต่อ...

...

ห่วงรัดสายเคเบิลอากาศแบบยืดหยุ่น

5914000011 (140011)

อื่นๆ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ่านต่อ...

...

เครื่องสีข้าวกล้อง

5914000012 (140012)

อื่นๆ

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

อ่านต่อ...

...

เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ 20 เซลล์สำหรับผู้พิการทางสาย.....

5914000013 (140013)

อื่นๆ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ...

...

รถยนต์บรรทุกขนาดเบา 4x4 แบบ 51 B

5914000014 (140014)

อื่นๆ

กองทัพบก (สำนักงานวิจัยแลพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พั.....

อ่านต่อ...

...

เครื่องกวักเส้นไหมและเส้นฝ้ายมีระบบปั่นได้ในตัว

5914000015 (140015)

อื่นๆ

ข้างสโมสรทหารบก)

อ่านต่อ...

...

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ช่วยสอนวิชาเขียนแบบวิศกรรม

5914000016 (140016)

อื่นๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด

อ่านต่อ...

...

วิธีการขึ้นรูปแม่พิมพ์องค์พระทีละชั้น นวัตกรรมในการพัฒนาอา.....

5914000017 (140017)

อื่นๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด

อ่านต่อ...

...

ศิลปะภาพบนแผ่น PCB (Print Circuit Broad)

5914000018 (140018)

อื่นๆ

นาย วีระยุทธ อินต๊ะยศ

อ่านต่อ...

...

สายอากาศ Air Force Antenna สำหรับเชื่อมต่อเครือข่า.....

5914000019 (140019)

อื่นๆ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ

อ่านต่อ...