5902000011 (020011)
เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง
-

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

เกษตรกรรม

-

: การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิศวกรรมอิเลครอนิกส์ในงานด้านเกษรตรกรรม เพื่อสร้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนปิดแบบอีแวปปอเรทีฟ (Evaporative Cooling System) โดยตัวเครื่องประกอบด้วยสองส่วนคือภาควัดอุณหภูมิและภาคควบคุม โดยที่ทั้งสองส่วนจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยการสื่อสารแบบไร้สาย ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ คือการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงรือนปิดแบบอีแวปปอเร-ทีฟ เพื่อให้ได้อุณหภูมิและความชื้นใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการมากที่สุด โดยตัวเครื่อง 1) ประกอบด้วยภาควัดอุณหภูมิและความชื้นประกอบด้วยเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น (Temperature and humidity sensor) ไมโครคอนโทรลเลอร์(Microcontoller)และมอลดูลสื่อสารไร้สายตัวส่ง (Transceiver Wireless module) 2) ภาคควบคุมประกอบด้วย คีย์สวิตซ์ (Key switches)สำหรับตั้งค่าที่ต้องการ ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับประมวลผล ชุดวงจรขับรีเลย์ (Reley driver circuit) สำหรับขับพัดลมและมอเตอร์ปั๊มน้ำ และมอดูลสื่อสารไร้สายตัวรับ (Receiver Wireles module) จากระบบการควบคุมแบบนี้จะทำให้จำนวนการปิดเปิดัดลมสัมพันธ์กับค่าอุณหภูมิที่ต้องการ และสามารถลดการผิดพลาดจากระบบเก่าที่ใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อในระยะทางไกล


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์