5902000002 (020002)
ชุดตรวจแถบสี WSSV-ICP11 สำหรับตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว
uiio

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

เกษตรกรรม

ก่อสร้าง

-


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์