5902000004 (020004)
ชุดตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาว WSSV และไวรัสหัวเหลือง (YHV)ในรูปแบบ Dual strip test
ศาสตราจารย์ ไพศาล สิทธิกรกุล

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

เกษตรกรรม

-

ชุดตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาว WSSV และไวรัสหัวเหลือง (YHV)ในรูปแบบ Dual strip test เป็นชุดตรวจแบบ sandwich immunoassay ใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี (MAb) 2 คู่จำเพาะต่อ WSSV ( W1& W30) และ YHV (Y19&Y21) โดยใช้ MAbที่ทำหน้าที่เป็น capture antibody จำเพาะต่อ WSSV (W1) และYHV (Y19) ขีดบน nitrocellulose membrane บริเวณ W และ Y และ Goat anti mouse IgG antibody (GAM) ขีดบริเวณ C เป็น control line ส่วน MAbที่จำเพาะต่อ WSSV (W30) และ YHV (Y21) นำมาเชื่อมกับ colloidal goal แล้ว spray บน glass fiber ประกอบชุดตรวจโดยติด glass fiber ที่มีแอนติบอดี้เชื่อมกับ colloidal goal ทับกับ nitrocellulose membrane ด้านที่ใส่ตัวอย่างปิดทับด้วยกระดาษซับรับตัวอย่าง (Siple pad) ด้านช่องรับตัวอย่างและกระดาษซับตัวอย่างที่เหลืออีกด้าน (absorption pad) วิธีการใช้ตรวจทำโดย ตัดขาว่ายน้ำของกุ้งส่วนปลายบดในน้ำยา (buffer) ที่เตรียมให้ ใช้หลอดดูดหยดตัวอย่างลงหลุมใส่ตัวอย่าง (application chamber) ปล่อยให้ตัวอย่างไหลผ่านแถบของแอนติบอดี W,Y และ C ถ้าตัวอย่างมีเชื้อ WSSV จะถูก MAb W30-Gold จับและเมื่อไหลผ่านเส้น W ซึ่ง MAb W1 ติดอยู่จะถูกจับไว้ทำให้เกิดแถบสีขึ้นที่ W ทำนองเดียวกันถ้าตัวอย่างติดเชื้อ YHV จะถูก MAb YHV Y19 -Goal จับและเมื่อไหลผ่าน Y ซึ่งมี MAb Y21 ติดอยู่จะถูกจับเกิดแถบสีขึ้นที่ Y เช่นกัน MAb W30-Gold และ MAb YHV Y19 -Goal ที่ไม่จับกับไวรัสจะไหลผ่านเส้นทั้ง 2 และถูกจับโดย GAM บริเวณ C เกิดแถบสีขึ้น ถ้าตัวอย่างไม่ติดเชื้อใดจะเกิดแถบสีบริเวณ C เท่านั้น ถ้าติด 2 เชื้อ WSSV และ YHV จะเกิดแถบสีทั้ง 3 แถบ


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์