5902000005 (020005)
เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับโรงเรือนปิดแบบอิแวปปอเรทีฟ
อาคารกลุ่มงานวิจัย และปฏิบัติการชั้น1หน่วยจัดการทรัพสิน์ทางปัญญา (MSU-IPMO) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

เกษตรกรรม

-

การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิศวกรรมอิเลครอนิกส์ในงานด้านเกษตรกรรม เพื่อสร้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนปิดแบบอีแวปปอเรทีฟ (Evaporative Cooling System) โดยตัวเครื่องประกอบด้วยสองส่วนคือภาควัดอุณหภูมิและภาคควบคุม โดยที่ทั้งสองส่วนจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยการสื่อสารแบบไร้สาย ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ คือการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนปิดแบบอีแวปปอเร-ทีฟ เพื่อให้ได้อุณหภูมิและความชื้นใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการมากที่สุด โดยตัวเครื่อง 1) ประกอบด้วยภาควัดอุณหภูมิและความชื้นประกอบด้วยเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น (Temperature and humidity sensor) ไมโครคอนโทรลเลอร์(Microcontroller) และมอลดูลสื่อสารไร้สายตัวส่ง (Transceiver Wireless module) ส่วนที่2) ภาคควบคุมประกอบด้วย คีย์สวิตซ์ (Key switches)สำหรับตั้งค่าที่ต้องการ ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับประมวลผล ชุดวงจรขับรีเลย์ (Relay driver circuit) สำหรับขับพัดลมและมอเตอร์ปั๊มน้ำ และมอดูลสื่อสารไร้สายตัวรับ (Receiver Wireless module) จากระบบการควบคุมแบบนี้จะทำให้จำนวนการปิดเปิดพัดลมสัมพันธ์กับค่าอุณหภูมิที่ต้องการ และสามารถลดการผิดพลาดจากระบบเก่าที่ใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อในระยะทางไกล


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์