5902000007 (020007)
การพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา
นาย วิมล พรหมแช่ม

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

เกษตรกรรม

-

ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นประดิษฐ์เรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมด อีกทั้งยังได้อนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถที่จะเก็บผักตบชวาจากบึง,แหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆที่มีผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ ที่มีผักตบชวา และวัชพืชต่างๆได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งผักตบชวาที่ได้กำจัด สามารถนำไปทำประโยชน์ต่อ เกษตรกรในการทำอาหารสัตว์ การเพาะเห็ด บรรจุภัณฑ์จากผักตบชวา ละยังสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทน เช่น แก๊สชีวภาพจากผักตบชวา ความมุ่งหมายสิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อพัฒนาเรือเก็บผักตบชวาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำพลังงานทดแทนที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ประโยชน์ ประหยัดค่าใช้จ่าย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้มากขึ้น


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์