5902000008 (020008)
ปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแบบเคลื่อนที่ได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

เกษตรกรรม

-

ปั้มพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานไฟฟ้าหลักในการทำงานหรืออาจใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงอื่นๆได้ แบตเตอรี่สามารถถอดเปลี่ยนและนำไปชาร์ตใหม่ได้ ปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้าแบบเคล่อนที่ได้ เหมาะสำหรับการใช้งานด้านการเกษตรหรืองานอเนกประสงค์ เช่น สูบน้ำเพื่อการเกษตร ฉีดรดน้ำต้นไม้ รดน้ำแบบน้ำหยด วิดบ่อน้ำ สบู่น้ำเข้าบ่อ บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ สามารถเคลื่อนที่ไปยังสภาพพื้นที่ในการเกษตร เช่น คันนา สวน บ่อน้ำ หรือพื้นที่ที่ต้อการได้ หรือสามารถนำมาใช้งานในบ้านได้ ปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแบบเคลื่อนที่ได้ ประกอบด้วย ชุดปั๊มน้ำ ชุดมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ชุดควบคุมมอเตอร์แบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้และล็อกความเร็วได้ตามต้องการ มีชุดสกรูปรับระดับ สำหรับยกตัวโครงเหล็กลอยขึ้นจากพื้นทำให้ล้อเสียหายไดยาก มีมิเตอร์สำหรับอ่านค่าทางไฟฟ้าต่างๆ ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์นี้คือ สามารถทำงานปั๊มน้ำต่อเนื่องได้ทั้งกลางวันและกลางคืน หรือนำไปใช้ในที่อยู่ห่างจากสายไฟฟ้าหลักแต่สามารถเข็นเก็บได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เข็ญเคลื่อนยายสะดวก ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะทำงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์