5914000008 (140008)
รถตัดอ้อยลำขนาดเล็ก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

อื่นๆ

-

รถตัดอ้อยลำขนาดเล็กมุ่งเน้นความเหมาะสมกับเกษตรกรที่ปลูกอ้อยและประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยพันธุ์ของเกษตรและการเผาอ้อย ออกแบบและสร้างรถตัดอ้อยลำขนาดเล็กเป็นแบบตัดอ้อยทั้งลำ ระบบทำงานประกอบด้วยใบมีดตัดยอดอ้อย ใบมีดตัดโคนอ้อย ระบบส่วนใหญ่เป็นระบบไฮดรอลิกส์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว และประสิทธิภาพการตัดอ้อยพันธุ์ได้ 5 ไร่/วัน ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการตัดอ้อยพันธุ์ได้ 60 คนต่อวัน


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์