5902000009 (020009)
เครื่องสับมันสำปะหลัง
นาย พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

เกษตรกรรม

-

เครื่องสับมันสำปะหลังเป็นเครื่องจักรกลเกษตร สำหรับการแปรรูปมันสำปะหลังจากหัวมันสดเป็นหัวมันสับ โดยใช้เครื่องสับมันหัวมันสำปะหลัง สับมันสำปะหลังสดให้เป็นมันสำปะหลังเส้นหรือมีชิ้นที่ขนาดเล็กและบางเพื่อนำไปตากแห้งต่อไป มีความสูง ๑๘๐ เซนติเมตร กว้าง ๑๐๐ เซนติเมตร ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร น้ำหนัก ๓๕๐ กิโลกรัม ความเร็วรอบของการหมุนใบมีดสับ ประมาณ ๕๐๐ รอบ/นาที กำลังไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ปริมาณการผลิต ๕๐ กิโลกรัม/นาที หรือ ๓ ตัน/ชั่วโมง ประสิทธิภาพการผลิต ๘๕% (ทดสอบจากหัวมันสัมปะหลัง ๑๐๐ กิโลกรัม)


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์