5914000015 (140015)
เครื่องกวักเส้นไหมและเส้นฝ้ายมีระบบปั่นได้ในตัว
ข้างสโมสรทหารบก)

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

อื่นๆ

-

เครื่องกวักเส้นไหมและเส้นฝ้าย สามารถปั่นหลอดด้ายอยู่ในกระบวนการทำงานเดียวกันนอกจากนี้การเรียงเส้นไหมจะเรียงด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยใช้หลักของลูกเบี้ยว ซึ่งมีระบบปั่นเส้นด้ายในตัว ได้ถูกออกแบบให้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีขนาดแรงดัน 12 โวลต์ 96 วัตต์ 8 แอมแปร์ โดยใช้กับแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์ และได้ออกแบบวงจรสวิทช์ซัพพลายแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ให้ลดเหลือ 12 โวลต์ดีซี แล้วจึงจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวลต์


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์