5914000016 (140016)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ช่วยสอนวิชาเขียนแบบวิศกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

อื่นๆ

-

เป็นการพัฒนาโปรแกรมในการสร้างแบบทางวิศวกรรม ให้สามารถแสดงภาพท้ายกราฟฟิก 3 มิติ แบบขอบลึกทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ Cavalier และ Cabinet โดยมีมุมเรียงเท่ากับ 30, 45 และ 60 องศา ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย เข้าเนื้อหา สร้างความเข้าใจ ในการออกแบบในงานเขียนแบบได้ดี ส่งผลทั้งใช้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีความเหมาะสมที่ผู้สอนในรายวิชา เขียนแบบวิศวกรรมได้ทบทวน และนำไปใช้ในการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์