5914000019 (140019)
สายอากาศ Air Force Antenna สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

อื่นๆ

-

ภายหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (ปี ๕๑) ผู้วิจัยได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่สอนวิทยาการคอมพิวเตอร์เช่นเดิม และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำโครงการจัดหาอุปกรณ์ IT ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ สำหรับนักเรียนนายเรืออากาศ (นนอ.) ใช้เป็นอุปกรณ์ศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทัพอากาศ และหนึ่งในอุปกรณ์ IT ดังกล่าว คือ “อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย” จากการค้นคว้าหาอุปกรณ์เพื่อการศึกษาวิจัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายสำหรับ นนอ. ทำให้ผู้วิจัยพบว่าอุปกรณ์สื่อสารที่เรียกว่า “สายอากาศ” สามารถประดิษฐ์เองได้เกือบทุกย่านความถี่ในหลากหลายรูปแบบ โดยมีผู้ประดิษฐ์คิดค้นไว้แล้วก่อนหน้านี้หลายปีทั้งในและต่างประเทศ ในครั้งแรกผู้วิจัยต้องการเลือกรูปแบบใด รูปแบบหนึ่งที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ สายอากาศกระป๋องที่เรียกว่า “Cantenna” มาจาก “Can”+“Antenna” เพราะประดิษฐ์ได้ง่ายที่สุด


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์