เกณฑ์การขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และการจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาต่อยอดสำหรับผลงานที่อยู๋ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัยสำหรับสิ่งประดิษฐ์ไทยเกิดการต่อยอดและนำไปสู่การใช้ประโยชน์พาณิชย์ ดังนี้

( 1 ) สิ่งประดิษฐ์ที่มีต้นแบบ

( 2 ) สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถจดทรัพย์สินทางปัญญาได้หรืออยู่ระหว่างยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา มีรายงานการตรวจสอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Patent Search)

( 3 ) สิ่งประดิษฐ์ “ที่มีความต้องการ” ตรงตามคำของบประมาณของสำนักงบประมาณ และ/หรือความต้องการจากการสำรวจของคณะทำงานฯ

( 4 ) สิ่งประดิษฐ์ที่มีบริษัทเอกชนสนใจนำไปลงทุนผลิต