เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสนอ โดยกำหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ และเพื่อให้ประชาชนเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท รวมทั้งปลูกฝัง เสริมสร้าง และส่งเสริม ให้เยาวชนไทยให้มีทุนทางสังคมของความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น พัฒนา และส่งเสริมนักประดิษฐ์ ให้ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญและความมั่นคงของประเทศชาติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ด้วยทรงสนพระราชหฤทัย ในเรื่องการประดิษฐ์เครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการ พัฒนาการเกษตรรูปแบบต่าง ๆ โดยอยู่บนพื้นฐานการใช้เทคโยโลยีแบบง่าย ๆ ใช้ภูมิปัญญาของเราเอง ใช้วัสดุภายในประเทศ เน้นความง่ายต่อการใช้งาน การซ่อมบำรุงและราคาถูก เช่น เครื่องสีข้าว กังหันน้ำ และทรงออกแบบเรือใบมด ซึ่งในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๓๖ เครื่องกลเติมอากาศ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ได้รับการพิจารณาและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ ๙ ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตร และเป็นครั้งแรกที่ได้มีการรับจดทะเบียน และออกสิทธิบัตรให้แก่พระบรมราชวงศ์ด้วย จึงนับได้ว่าเป็น “สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลก”

นอกเหนือจาก ผลงานประดิษฐ์และพระอัจฉริยะภาพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ดังกล่าว พระองค์จึงทรงได้รับการสดุดี เทิดพระเกียรติจาก คณะกรรมการจัดงานบรัสเซลส์ ยูเรก้า (Brussels Eureka) โดย The Belgian Chamber of Inventors ซึ่งเป็นสมาคมส่งเสริมและคุ้มครองนักประดิษฐ์ ของราชอาณาจักรเบลเยียม ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ทูลเกล้าฯ รางวัลใน พ.ศ. ๒๕๔๓ และ พ.ศ. ๒๕๔๔

ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ สภาวิจัยแห่งชาติ ได้นำผลงาน “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ในพระองค์เข้าประกวดในสิ่งประดิษฐ์ประเภที่ ๑ เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ และสิ่งแวดล้อม (Pollution Control - Environment) ปรากฏว่า ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการจัดงานว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและมีประโยชน์ อย่างยิ่งในการบำบัดน้ำเสีย ทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลรวมทั้งสิ้น ๕ รางวัล คือ

๑. เหรียญรางวัล Prix OMPI (Organisation Mondiale De La Propriete Intelietuelle) หรือ รางวัลสิ่งประดิษฐ์เด่นระดับโลก พร้อมประกาศนียบัติ และรางวัลจำนวน ๒,๐๐๐ เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

๒. เหรียญรางวัล Gold Medal with Mention หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโยโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ และประกาศนียบัตรเกียรตินิยม จากบรัสเซลส์ ยูเนก้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓

๓. ถ้วยรางวัล Grand Prix International (International Grand Prize) หรือรางวัลผลงานประดิษฐ์ดีเด่นสูงสุด

๔. ถ้วยรางวัล Minister J. CHABERT (Minister of Economy of Brussels Capital Region) หรือรางวัลผลงานประดิษฐ์

๕. ถ้วยรางวัล Yugosiavia หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพด้านประดิษฐ์

 

ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ทรงได้รับทูลเกล้าฯ รางวัลจาก ๓ โครงการ ตามที่สภาวิจัยแห่งชาติได้จัดแสดงผลงานตามโครงการอันเนื่องมาจกพระราชดำริ คือ ผลงานเรื่องทฤษฏีใหม่ (The New Theory) ผลงานเรื่องน้ำมัน ไบโอดีเซล สูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม (Palm Oil Formula) และผลงานเรื่องฝนหลวง (Royal Rain Making) โดยทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลถึง ๕ รางวัล คือ

๑. รางวัล D’Un Concept Nouveau de Development de la Thailand พร้อมถ้วยรางวัลทำด้วยเงิน

๒. รางวัล Gold Medal With Mention หรือ รางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติให้แกผลงานประดิษฐ์คิดค้น โครงการน้ำมันไบโอดีเซล สูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม

๓. รางวัล Gold Medal with Mention หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติ ให้กับผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการทฤษฏีใหม่

๔. รางวัล Gold Medal with Mention หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติ ให้กับผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการฝนหลวง

๕. ถ้วยรางวัล SPECIAL PRIX for His Majesty The King of Thailand พร้อมประกาศนียบัตรมอบให้ผลงานประดิษฐ์คิดค้นทฤษฏีใหม่ ปาล์มน้ำมัน ฝนหลวง และประกาศนียบัตร Honored Member of BACCI โดยเป็นรางวัลจาก Bulgarina American Chamber of Commercial and Industry (BACCI)

 

 

12 สิ่งประดิษฐ์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

     1. เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุดซ้ำแบบทุ่นลอย (กังหันน้ำชัยพัฒนา)

         ยื่นคำขอวันที่ 2 มิถุนายน 2535 ประกาศวันที่ 1 สิงหาคม 2535 ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536

      2. การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล (น้ำมันไบโอดีเซล)

         ยื่นคำขอวันที่ 9 เมษายน 2544 ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2544

      3. กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก (โครงการแกล้งดิน)

         ยื่นคำขอวันที่ 21 มิถุนายน 2550 ประกาศวันที่ 5 กรกฎาคม 2550

      4. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

         ยื่นคำขอวันที่ 15 กรกฏาคม 2553 ประกาศวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

      5. เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ

         ยื่นคำขอวันที่ 16 มกราคม 2544 ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2544

      6. อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว (ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง)

         ยื่นคำขอวันที่ 27 ธันวาคม 2545 ประกาศวันที่ 29 กรกฎาคม 2546

      7. การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน เป็นสิ่งประดิษฐ์ชื่อ “ฝนหลวง”

         ยื่นคำขอวันที่ 28 สิงหาคม 2545 ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2545

      8. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์

         ยื่นคำขอวันที่ 28 สิงหาคม 2545 ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2545

      9. ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย

         ยื่นคำขอวันที่ 16 มกราคม 2546 ประกาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546

      10. การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

         ยื่นคำขอวันที่ 23 สิงหาคม 2545 ประกาศวันที่ 11 ตุลาคม 2545

สิ่งประดิษฐ์ที่กำลังอยู่ในระหว่างยื่นคำขอ มี 2 ชิ้น ได้แก่ วุ้นชุ่มปากกลิ่นมิ้นท์-มะนาว และ วุ้นชุ่มปาก

กลิ่นสตรอเบอร์รี โดย มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยื่นคำขอวันที่ 16 ตุลาคม 2556

ที่มา: http://lifestyle.campus-star.com/knowledge/38544.html